“ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാറൊന്നൂല്ലേ..?” പതിവില്ലാതെ എന്റെ അടുക്കള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്നെ കുറിച്ച് കെട്ടിയോന്റെ ഒരു ചോദ്യം..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!