ഒരു കോളേജ് പയ്യനൊപ്പം ബൈക്കിൽ ഷാളിനാൽ മുഖം മറച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങൾ കൂടെയിരുന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു പോയി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!