‘കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ ഭാര്യ ആയതു കൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭിണി അവാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല, സുഖ പ്രസവം അവാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല, കുഞ്ഞിന് തൂക്കം കുറവില്ല, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല …

You may also like...

1 Response

  1. Bibin says:

    It’s an old post ✉.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!