അവന് ,അവളിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാനുള്ള വാതായനം, അവളായിട്ട് തുറന്നിട്ടത് പോലെ തോന്നി….

You may also like...

1 Response

  1. Aloshy says:

    Better.differ from usual cleshae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!