വിവാഹത്തലേന്നാണ് അവൾ ഒളിച്ചോടിയത്… ദിനേശ് ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു….

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!