“കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല ……… എനിക്ക് കൂടെ കിടക്കാൻ താല്പര്യം ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല “

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!