വീട്ടുകാരറിയാതെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ജീവിതം തുടങ്ങിയിരുന്നു..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!