ഉണ്ണി ദേവേടെ ആണെന്ന് കേട്ടാണ് വളർന്നത്‌… അതുപോലെ ദേവ ഉണ്ണീടെയും…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!