മണ്ണാർക്കാട് അരിയൂർ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പാടത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞ്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് നിഗമനം.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!