നിങ്ങളിൽ ഷഡ്ഢി /ജെട്ടി ഇടാത്തവർ മാത്രം എന്നെ കല്ലെറിയുക…!! 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!