‘ഈശ്വരാ പെണ്‍കുഞ്ഞാണ് !! ആണൊരുത്തന്റെ കയ്യില്‍ ഏല്പിക്കും വരെ ചങ്കില്‍ തീയാണ് !!’ പെണ്‍കുഞ്ഞുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!