തമ്മില്‍ കാണാതെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ഒരാള്‍ വിഗലാഗയാണന്ന് അറിയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്യും 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!