പ്രവാസം എനിക്ക് ചില സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തി. എന്നാലും എന്നെ ആശ്രയിച്ചവർക്കു സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത് മതി…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!