അയ്യേ.. ഇതെന്തോന്ന് നാണം, എന്നെ കെട്ടുന്നവൻ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം കള്ളുകുടിക്കണം, പുകവലിക്കണം.. എനിക്കിഷ്ടല്ല, ഈ നാണക്കാരെ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!