ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നറിയാം… ഇതിനെല്ലാം കാരണം അവൾ തന്നെയല്ലേ…?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!