തുണക്ക്‌ ഒരാണില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ്‌ പല പകൽ മാന്യന്മാരും , ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ വാതിലിലുള്ള മുട്ട്‌ ജയന്റെ വരവോടെ നിന്നില്ലെ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!