“അവൾ മോളെ കണ്ടാണ് വളരുന്നത്. എന്റെ മോളുടെ കാലിടറരുത് ട്ടോ. നമുക്കാരുമില്ല. പരിഹസിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനുമല്ലാതെ”

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!