ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും, ഈ കരിങ്ല്ലുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടം ലഭിക്കുന്നത് വരെ…

You may also like...

1 Response

  1. Bibin says:

    Nice dear. Continue writing. Except much. Thank you .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!