നാണക്കേടുകൊണ്ടും കാശ്‌ ചിലവാകുമെന്ന് ഭയന്നും രോഗം ഗുരുതരമായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന അവസ്ഥ!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!