ചൂടുമഞ്ഞള്‍വെള്ളത്തില്‍ തേന്‍ കലര്‍ത്തി കുടിയ്ക്കൂ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!