ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലാത്ത ആണിൻറ്റെ താലി എനിക്ക് വെറുമൊരു ലോഹം മാത്രമാണ്…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!