നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ചുമരില്‍ ഇത്തരം അടയാളങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊലീസിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!