രാത്രി സമയങ്ങളിൽ തന്റെയും കുഞ്ഞിന്റേയും വിധിയോർത്ത് ഹൃദയം നുറുങ്ങുമാറ് കരഞ്ഞു… അവന് , അവളോടുള്ള സമീപനം കൂടുതൽ ക്രൂരമായി…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!