അത്‌ കേൾക്കാൻ കാത്ത്‌ നിന്ന പോലെ ഞമ്മളെ ബീവി കരച്ചിൽ തുടങ്ങി.. എന്റെ നെഞ്ചത്ത്‌ മുഖവും വെച്ച്‌ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരേ കരച്ചിൽ …. ‌

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!