ഈ അച്ഛന്‍ അന്ന് ചെയ്തത് ആയിരുന്നു ശരി നിയമം തോറ്റിടത്ത് സ്വന്തം അച്ഛന്‍ കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് വിധി എഴുതി

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!