ഫോട്ടോ ഇനി ചോദിക്കരുത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ തന്നെ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കും

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!