മയക്കു മരുന്നു കുത്തിവച്ചു അത്രയും ദിവസം ആഹാരവും ഭക്ഷണവുമില്ലാതെ നീയെങ്ങനെ.. മയക്കത്തിലും നിന്റെ മനസ്സ് ഉമ്മായെന്നു വിളിച്ചു തേങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!