സത്യായിട്ടും പറ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഇന്നുതന്നെ സംസാരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കണം, തനിക്കു ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്തും തുറന്നുപറയാം…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!