അമ്മു അഞ്ചാമതും ഗർഭിണിയാ… കുളക്കടവിൽ നിന്നു ലീലേടത്തി ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടി നിന്നവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ചിരി.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!