സഖാവിനെ മൂന്ന് വർഷം പ്രണയിച്ചിട്ട് തേച്ചിട്ട് പോയ അനു തന്നെ… അങ്ങനെ മറക്കാന്‍ കഴിയുമോ ഈ തേപ്പുകാരി അനുവിനെ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!