ഏട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് ഡ്രസ്സ്‌ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടത്.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!