കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യരാത്രിയിൽ ആദ്യമായി അവളെന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇതു വരെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല… എന്തിനും ഏതിനും സംശയം ആണ്.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!