സമ്മാനം കിട്ടാത്തതിനു കരഞ്ഞു നടന്ന പെങ്കൊച്ചു ഇത്ര വല്ല്യ നടി ആകുമെന്ന് ആരേലും വിചാരിച്ചോ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!