വെറുതെ അരികിൽ തപ്പി നോക്കി. ഇല്ല, ഇനി മുതൽ എന്റെ പാതി എന്ന് ഞാൻ കരുതിയ എന്റെ ഇക്ക.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!