കോടീശ്വരിയും MBA ക്കാരിയുമായ അവൾക്കു സൗന്ദര്യവും ഈശ്വരൻ വാരിക്കോരി കൊടുത്തിരുന്നു., അതിനൊത്ത അഹങ്കാരവും

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!