തനൂനും മോനും അറിയാത്ത മറ്റൊന്നുണ്ട്. തന്റെ പഴയ കാമുകിയാണ് അവനെ തല്ലിയ ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ. മാതാപിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച അവളോട് എന്നും ദേഷ്യമായിരുന്നു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!