എനിക്ക് പ്രണയം തോന്നിയ പെൺകുട്ടി എന്നെ പ്രണയിച്ചിരുന്നില്ല.., അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!