“അവൾക്കു ഒരു നല്ല ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്‌, ഇവിടുത്തെ അച്ചനും താല്പര്യമാ .. മോനായിട്ട്‌ അത്‌ ..”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!