ദൈവമേ അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നെ തേച്ചിട്ടു പോയ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാണ് ഭാസ്കരനെന്നു… ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!