കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ അങ്ങളാ എന്നാ ഉത്തരവാദിത്യമൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറന്നു.. ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!