മക്കള് പ്രായാവുമ്പോ കെട്ടിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ പലതും കാണേണ്ടി വരും, കേള്‍ക്കേണ്ടിം വരും…

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!