മരണവീട്ടിൽ പോയി വന്നാൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്‌ കേവലം അന്ധവിശ്വാസമല്ല, ശാസ്ത്രമാണ് – 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!