“തേച്ചപെണ്ണു നല്ല തേപ്പുപെട്ടി ആയപ്പോൾ ആദ്യം പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനു തീരുമാനം ആയത്…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!