ഞാന്‍ ഉടുത്ത് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമല്ലല്ലോ.. ഞാനിവിടുത്തെ അടുക്കളക്കാരിയല്ലേ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!