മച്ചാനെ, നീ അവളെ മറന്നേക്ക്.. ഇതെത്രനാളായി ഈ പിറകെ നടക്കൽ തുടങ്ങീട്ട്.. ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!