“എന്തിനാടി വന്നേ അവനെക്കാൾ പണം ഉള്ളവനെ മതി അല്ലെ നിനക്കു. എങ്കിൽ പോ “

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!