ആ പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തകർത്താൽ പടച്ചോൻ പോലും നീന്നോട് പൊറുക്കൂല…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!