പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നിശബ്ദമായ, അവളുടെ വീട്ടിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ആ കൈകളിലാണ്…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!