ഏതവന്റെ കൂടെ ഊരുതെണ്ടാനാടീ നീ രാവിലെതന്നെ കെട്ടിയൊരുങ്ങിപോകുന്നത്…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!