” ഇട്ടിട്ട് പോകാർന്നില്ലേ ആമി ? എന്തിനിതൊക്കെ സഹിക്കണം? അതിനു മാത്രം എന്തുപകരമാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!